Sınav Başvurusu

BİREYSEL BAŞVURULAR

Başvuru esnasında Ulusal Yeterliliklerde açıkça belirtilmediği sürece hiçbir şekilde eğitim şartı aranmaz. Adaylar tarafından alınmış olan hiçbir eğitim değerlendirme ve başarım sürecini kolaylaştırıcı bir eğitim olarak başvuru sahiplerine tanımlanamaz. Başvuru ve Adaylık Formunda söz konusu olamaz.

Başvurular BMS BELGELENDİRME Merkez Ofisi’ne bizzat gelerek ya da sitemizdeki  başvuru formunu  doldurarak (en az üç gün önce merkez ofise gelerek  Personel Belgelendirme Başvuru ve Adaylık Formu imzalamalıdır), sınav ve belgelendirme sürecine katılmak isteyen kişilerin başvuru formlarını eksiksiz doldurması esastır. Okuma yazması olmayan veya form doldurmaya engel geçerli bir durumu olan kişiler için, bilgi gizliliğini sağlamak amacı ile özel bir alanda başvuru formu doldurulur.
İstenilen belgenin kapsamı,  Belgelendirme türü, Başvuru sahibinin belgelendirme şartlarına uymayı kabul ettiğine ve değerlendirme için gerekecek her türlü bilgiyi sağlayacağına ilişkin beyan, Başvuru sahibi hakkında tanınmasını ve ulaşılmasını sağlayacak genel bilgi ve belgeler  istenir.

Başvuru değerlendirilirken iki durum söz konusudur.
1.    Başvuru kabul edilir, Başvuruyu gözden geçiren personel tarafından başvuru sahibinin bilgileri incelenir, Başvuru Değerlendirme Ve Gözden Geçirme Formu ile Belgelendirme Müdürü tarafından gözden geçirilir.Başvuru Değerlendirme Ve Gözden Geçirme Formu ile Belgelendirme Müdürü tarafından gözden geçirilir.Başvuru Değerlendirme Ve Gözden Geçirme Formu ile Belgelendirme Müdürü tarafından gözden geçirilir, işlenerek onaylanır ve aday statüsü kazanması sağlanır.
2.    Başvuru sahibinin şartları sağlamadığı tespit edilir, Başvuru Değerlendirme Ve Gözden Geçirme Formu ile Belgelendirme Müdürü tarafından gözden geçirilir, başvuru reddedilir ve başvuru sahibine gerekçeleri Genel Müdür onayı ile yazılı olarak bildirilir.
Online başvuru yapan kişiler, kendilerine bildirilen sınav tarihinden minimum 3 iş günü önce Personel Belgelendirme ve Adaylık Formunu imzalamak için BMS BELGELENDİRME Merkezine aşağıda belirtilen belgelerle birlikte ulaştırmalıdır.

Gerekli  Belgeler

► Geçerli Kimlik Fotokopisi, ehliyet ya da pasaport(Arkalı önlü)

► İki adet fotoğraf

► Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu

► Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde iş görebilir sağlık raporu( yalnızca İskele Kurulum Elemanı için)

Belirlenen standartlara uygun kişiler ADAY olarak değerlendirilir ve Personel Belgelendirme ve Adaylık Formunu iki nüsha olarak imzalanır.

TEK NOKTA BAŞVURULARININ YAPILMASI

Sınav ücretinin MYK tarafından belirlenen kurallar dâhilinde üçüncü kişi veya kuruluş tarafından BMS Belgelendirmeye adaylar için toplu olarak ödenmesi halinde yapılacak sınavlarda başarılı olan adaylar için sınav ücreti iadeleri Bakanlar Kurulunun belirlemiş olduğu üst limit dâhilinde BMS Belgelendirme tarafından üçüncü kişi veya kuruluşa yapılır. Tek nokta başvurularının yapılabilmesi için asgari on(10) kişi olması gerekmektedir.

BMS Belgelendirme tarafından, EK-1(Tek Nokta Başvuru Formu)’de yer alan ve üçüncü kişi veya kuruluş tarafından imzalanmış form, bu formda bildirilen IBAN numarasına iade edilen sınav ücretine ilişkin ödeme dekontu, ödeme yapılan tarihten itibaren 72 saat sonra alınan ve bu tarih aralığını gösteren banka hesap ekstresi teşvik listeleri ile birlikte MYK Portalına İdari ve Mali İşler Sorumlusu tarafından yüklenir. MYK Portalına yüklenen imzalı form, ödeme dekontu, banka hesap ekstresi incelenerek Portal üzerinden ödeme onayı verilir. Bu evrakın asılları denetimlerde ve ihtiyaç halinde incelenmek üzere BMS Belgelendirme kayıtlarında PR.02 Kayıtların Kontrolü Prosedüründe belirtilen süreler kadar saklanır. Ödeme onayı verildikten sonra MYK, teşvik kapsamındaki ücret iadelerini toplu olarak her bir kişi için Bakanlar Kurulunun belirlediği üst limit dâhilinde BMS Belgelendirme hesabına yapar.

Teminat Gösterilmesi Suretiyle Başvuru

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerler üçüncü kişi veya kuruluş tarafından tek nokta başvurusunda belirtilen sınav ücretine karşılık teminat olarak gösterilebilir. Teminat tutarı üçüncü kişi veya kuruluş tarafından karşılanacak toplam sınav ücreti tutarından düşük olamaz. Teminat gösterilmesi suretiyle başvuruda teşvikten yararlanmaya hak kazanan kişilere ilişkin olarak MYK’ye iletilen listelerde üçüncü kişi veya kuruluşa değil sınavı gerçekleştiren BMS Belgelendirmeye ait IBAN No bildirilir. MYK teşvik kapsamındaki ücret iadelerini bildirilen BMS Belgelendirme hesabına yapar. Sınav ücretlerinin üçüncü kişi veya kuruluş tarafından BMS Belgelendirmeye teminat olarak gösterilmiş olması durumunda sınavlarda başarılı olanların ücretlerinin BMS Belgelendirmeye ödenmesine ilişkin teminat veren üçüncü kişi veya kuruluş tarafından verilecek EK-2’de yer alan kısmi muvafakata istinaden MYK tarafından bu kişilerin sınav ücretleri BMS Belgelendirmeye ödenir. Bu durumda ödeme yapılan miktar kadar teminat iade edilir. Tüm sınav haklarını kullanmış ancak başarılı olamamış kişilerin sınav ücretleri ile başarılı olmuş kişilerin MYK tarafından Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen ödenebilecek limitlerin üzerindeki miktarlarına ilişkin tutarlar üçüncü kişi veya kuruluş tarafından BMS Belgelendirmeye ödenir. Teminat BMS Belgelendirme tarafından üçüncü kişi veya kuruluşa iade edildiğinde durum kuruluş tarafından EK-3’de yer alan muvafakatname ile imza altına alınır. Muvafakatname BMS Belgelendirme tarafından MYK Portalına İdari ve Mali İşler Sorumlusu tarafından bildirilir. Teminatın alınması ve iadesine ilişkin kanıtlar PR.02 Kayıtların Kontrolü Prosedüründe belirtilen süreler kadar saklanır.

Üçüncü kişi veya kuruluş tarafından EK-1 Formu ile beyan edilmiş kişilerin, ayrıca FR.31 Personel Belgelendirme Başvuru ve Adaylık Formu şahsi olarak imzalaması gerekmektedir. Tek Nokta Başvurusu yapıldıktan sonraki süreç- sınav programının yapılması işlemleri PR.17 Sınav Prosedüründe belirtildiği şekilde gerçekleştirilir.

Online Olarak Ön Başvuru İçin Tıklayınız.

Başvuru Formu İçin Tıklayınız

Tek Nokta Başvuru Formu