KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

BMS BELGELENDİRME GÖZETİM HİZMETLERİ EĞİTİM ORGANİZASYON PERSONEL HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BMS Belgelendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer uygulanabilir mevzuat hükümleri doğrultusunda, veri sorumlusu sıfatı ile Mesleki Yeterlilik Sınavına başvuran ve / veya sınava giren adayların, MYK Mevzuatı ve Akreditasyon 17024 Yönetim Sistemi tarafından talep edilen bilgileri, kendileri veya çalıştıkları firma tarafından BMS Belgelendirme’ye ibraz edilmekte, burada belirtilen şartlar uyarınca BMS Belgelendirme veya veri sorumlusu olarak, BMS Belgelendirme adına kaydedilmektedir. Kanuni yükümlülüklerin gerektirdiği süre boyunca saklanmakta, güncellenmekte, yurt içinde üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılmakta, kanunda belirtilen diğer yöntemlerle işlenmekte ve muhafaza için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

1.Sınava Başvuran ve / veya Giren Adaylardan Talep Ettiği Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

1.1.BMS Belgelendirme Mesleki Yeterlilik Sınav faaliyetlerini gerçekleştirebilmek adına MYK Mevzuatı gereği, başvuru sahiplerinin / adayların kişisel verilerini almaktadır.

1.2.BMS Belgelendirme, Mesleki Yeterlilik Sınavlarını gerçekleştirebilmek, sınav sonrası süreçleri takip edebilmek, gerekli hallerde aday ile iletişime geçebilmek için Başvuru Sahibi  ve / veya adaydan nüfus cüzdan bilgileri, (ad, soyad, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi), iletişim bilgileri (adres, ev/cep telefonu, e-posta adresi), öğrenim durumuna, toplam iş tecrübesine, daha önce herhangi bir mesleki yeterlilik belgesi edinip edinmediğine ilişkin bilgileri ve başvuru esnasında çalışmakta olduğu işyerinin adı/adresi gibi verileri talep etmektedir. Bu veriler, adayların ve adaylar adına çalışmakta bulundukları firmaların, başvuru formlarını fiziki veya online olarak doldurup kuruma iletmesi suretiyle elde edilmektedir.

1.3.BMS Belgelendirme, uygulamalı sınavların değerlendirilmesini, sınavların güvenilir bir ortamda yapılmasını sağlamak ve tabi olduğu denetimler gerektirdiğinde denetleyen kurumlara iletmek üzere, sınavlarda kamera kaydı alarak adaylara ait sınav anı kamera kaydı görüntülerini elde etmektedir.

1.4.BMS Belgelendirme, sınavlarda can güvenliğini ve acil bir durumda ilk yardım müdahalelerinin yapılabilmesini sağlamak amacıyla, sınava başvuran adaylardan başvuru aşamasında, sınav esnasında uzman desteği gerektirecek özel bir sağlık durumu ve/veya fiziksel engeli olup olmadığına ilişkin veri talep etmektedir.

2.BMS Belgelendirme’ nin Başvuru Sahibi ve/veya Adaylara Ait Kişisel Verileri Kaydetmesi ve Saklaması

2.1.Başvuru Sahibi ve/veya adaylara ait yukarıda sayılan veriler, Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatı ve BMS Belgelendirme Kalite Yönetim Sistemi gereği, sınav dosyalarında, bilgisayar ortamında tutulan dosyalarda, ve elektronik ortamda diğer yazılımlarda ve MYK Portal’ı üzerinde saklanmaktadır. BMS Belgelendirme Başvuru sahibi ve/veya adaylardan yukarıda sayılan bilgileri MYK Mevzuatı gereği belge geçerlilik süresinin 2 katı süre ile saklanmaktadır. Söz konusu veriler süre sonunda imha edilmektedir.

3.BMS BELGELENDİRME Başvuru Sahibi ve/veya Adaylara Ait Kişisel Verileri Paylaştığı Kişi ve Kurumlar

BMS Belgelendirme kanunen tabi olduğu denetimler (Mesleki Yeterlilik Kurumu denetimi, Türk Akreditasyon Kurumu denetimi vb.) sebebiyle, kendisini denetime tabi tutan kurumlarla talep ettikleri bilgi ve belgeleri; dolayısıyla bu belgelerin içerdiği kişisel verileri paylaşmaktadır.

BMS Belgelendirme, finansal kayıtların düzgün bir şekilde yapılabilmesi için serbest mali müşavirden hizmet almakta, sınava başvuran ve/veya giren adaylardan topladığı gerekli verileri hizmet aldığı serbest mali müşavir ile paylaşmaktadır. BMS Belgelendirme, internet sitesini erişilebilir tutmak ve e-posta ile kendisine ulaşılabilmesini sağlamak için, web hizmetlerini dışarıdan almakta, internet sitesine girilen verileri web hizmeti aldığı firmalarla paylaşmış olmaktadır.

BMS Belgelendirme bilgisayarda kullandığı yazılımlar için yazılım firmasından hizmet almaktadır ve hizmet alınan bu firmalar ile yazılıma girdiği verileri paylaşmaktadır.

Başvuru Sahibi / Aday / Sınava Girmiş Kişi Olarak  BMS Belgelendirme’ye  Başvurarak,

  1. a)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b)Kişisel verilerinizin işlenmiş olması durumunda buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c)Kişisel verilerinizin İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. d)Kişisel verilerinizin yurt içinde, aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. e)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme,
  6. f)Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması şartıyla, kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hâle getirilmesini isteme,
  7. g)e ve f bentlerinde belirtilen işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. h)Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiklerinize yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi bir dilekçe ile imzalı olarak Macun Mahallesi 209. Cadde No:17 Yenimahalle / Ankara adresimize ulaştırmanız gerekmektedir.